VẮC XIN SỞI, QUAI BỊ VÀ RUBELLA (MMR)

Vắc xin Sởi – Quai bị – Rubella (MMR) của Viện Huyết thanh Ấn Độ (SIIPL) là vắc xin sản xuất từ các chủng vi rút sởi Edmonston-Zagreb, vi rút quai bị Leningrad-Zagreb (L-Z) sống, giảm độc lực và vi rút rubella Wistar RA 27/3. Vi rút sởi và rubella được nhân lên trên tế bào lưỡng bội người (HDC) và vi rút quai bị được phát triển trên nguyên bào sợi trứng gà sạch (SPF). Vắc xin được đông khô có dạng bánh khô màu trắng vàng và được hoàn nguyên khi tiêm chủng.

Liên hệ